โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองผักชี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยนายอำเภอจัตุรัสเป็นจัดตั้ง มีนายมา บริบูรณ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกโดยอาศัยศาลาวัดเป็นถานศึกษา  วันที่  ๑  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ นายเจียม  สามารถกิจ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนที่ ๖ ได้นำ คณะครู กรรมการศึกษาและชาวบ้านพร้อมใจกันปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ฉ (ชั่วคราว) ขนาด  ๓ ห้องเรียน  ก่อสร้างเสร็จเพียง   ยกโครงมุงหลังคา  สิ้นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) นอกนั้นคณะครู กรรมการศึกษา และชาวบ้านช่วยกันบริจาค

พ.ศ. ๒๕๔๑  นายชาญศักดิ์  ฟ้ารักษา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ได้ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง ชาวบ้านสร้างศาลาอำนวยการโดยการบริจาคเงิน แรงงานและอุปกรณ์  ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท   และหลวงพ่อชาย   สิริคุตโต  เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด  ได้ร่วมบริจาคสมทบ  ๑๐,๒๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๔๓ นายวินัย  พันธุ์มี   ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และได้ร่วมคณะกรรมการ    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผู้ปกครอง ประชาชนได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าการศึกษาบ้านเกิดโรงเรียนเก่า   เพื่อสร้างรั้วคอนกรีต  ได้เงิน ๓๗๙,๑๒๐  บาท ครั้งที่ ๒  ได้เงิน  ๑๑๙,๒๘๑  บาท               ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขยายโรงอาหารพร้อมโต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร และได้รับมอบ  ที่ดื่มน้ำ แปรงฟันจากนางผ่องศรี โคอิเดะ เป็นเงิน ๒๕,๐๐ บาท จากผู้ใช้แรงงานประเทศญี่ปุ่น เป็นเงิน ๒๙๑,๓๖๕  บาท

๑๓ เมษายน ๒๕๔๖ คณะครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะศิษย์เก่า จัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปรับปรุงห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ พรอ้มเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๖ เครื่อง เป็นเงิน ๔๓๒,๕๐๐ บาท

๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙   คณะครู ผู้ปกครอง   ผู้นำชุมชน   คณะศิษย์เก่า   จัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษา    “รวมพลคนรักบ้านเกิดโรงเรียนเก่า” ได้เงิน ๙๐๔,๒๓๐ บาท  คงเหลือสุทธิ   ๗๕๗,๖๐๐  บาท ๑  มกราคม  ๒๕๕๑ โรงเรียนจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อใช้เป็นห้อง  ICT พร้อมอุปกรณ์ จากเงินผ้าป่า เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐  บาท

                ปี ๒๕๕๕-ปัจจุบัน   นายศุภฤกษ์   วงศ์บุตร  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  เปิดให้เขตบริการด้านการศึกษา  จำนวน ๓ หมู่บ้าน   คือ            บ้านหนองผักชี   หมู่ที่ ๕   บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๑๒ และบ้านเนินสง่า หมู่ที่ ๑๔  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล   ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖