โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
นักเรียนดี มีคุณธรรม สภาพแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน บริหารตามแนวปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง