โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีสุขภาพดี และมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ