โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผักชี ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาลปีที่ ๒ 15 9 24 1
อนุบาลปีที่ ๓ 11 7 18 1
รวมอนุบาล 26 16 42 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 6 6 12 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 10 9 19 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 6 14 20 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 13 5 18 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 11 11 22 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 4 8 12 1
รวมประถม 50 53 103 6
รวมทั้งหมด 76 69 145 8