โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมา บริบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2481-2482
ชื่อ-นามสกุล : นายหงส์ งามวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายรบ ปรีชาวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา ชัยเนตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486-2487
ชื่อ-นามสกุล : นายคำพงศ์ งามวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2487-2501
ชื่อ-นามสกุล : นายเจียม สามารถกิจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2501-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสนาม ขยันไทย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญศักดิ์ ฟ้ารักษา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย พันธุ์มี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายดิเรก ทะสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-ปัจจุบัน