โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวนงคราญ ไชยจันลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2