โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางเพ็ญพัช แก้วคะตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1