โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา ชาลีแดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3