โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวณัฏฐา แก้วกำแพง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4