โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวมัลลิยา คุณอุตส่าห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายสุบรรณ นิลสมัคร
ครู คศ.3