โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิสรรค์ ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย เอกบัว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ งามหมู่
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรอง รอดเวียง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางกิ่งแก้ว สังขนิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวเงิน ดีบัวใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายเติบศักดิ์ บุญญาพิจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนจากองค์กรท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : ผู้แทนจากองค์กรท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญพัช แก้วคะตา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ